fbpx

Algemene Voorwaarden De Productieve Ondernemer

Datum laatste aanpassing: 28 september 2021

Bij De Productieve Ondernemer willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze Opdrachtgevers zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in De Productieve Ondernemer stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en voorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren. De Productieve Ondernemer kan deze algemene voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling van onze diensten. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

Ondernemingsgegevens
Naam en rechtsvormMerel Brouwer, entiteit-natuurlijke persoon
AdresLivornostraat  103/10
Postcode en gemeente1050 Elsene
OndernemingsnummerBE.0762.470.973

Contactgegevens
E-Mailmerel@deproductieveondernemer.nl
Websitewww.deproductieveondernemer.nl

Artikel 1. Algemene bepalingen

Het bedrijf De Productieve Ondernemer, een onderneming natuurlijke persoon vertegenwoordigd door Merel Brouwer, gevestigd te Livornostraat 103/10, 1050 Elsene en handelend onder ondernemingsnummer BE.0762470.973 (hierna ‘De Productieve Ondernemer’) biedt onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) aan dewelke van toepassing zijn op al haar opdrachtgevers (huidige, voormalige en toekomstige), bij elk bezoek of gebruik van de website en de informatie ervan door een Opdrachtgever (hierna de “Opdrachtgever”). De hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van alle opdrachten voor het verstrekken van coaching en opleidingen in de ruimste zin. Een opdracht aan De Productieve Ondernemer houdt verzaking in aan de bestelvoorwaarden van de Opdrachtgever. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van De Productieve Ondernemer.

In deze Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • De Productieve Ondernemer: Merel Brouwer, een onderneming natuurlijke persoon vertegenwoordigd door Merel Brouwer, handelend onder de handelsnaam ‘De Productieve Ondernemer’, gevestigd te Livornostraat 103/10, 1050 Elsene en handelend onder ondernemingsnummer BE.0762470.973.
 • De Productieve Ondernemer Website: de website van De Productieve Ondernemer, bereikbaar via de domeinen www.deproductieveondernemer.nl en aanverwante websites.
 • Diensten: alle diensten die De Productieve Ondernemer uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: online of live coaching, het uitvoeren van een online audit inclusief werkprocessen, implementatie van de uit te voeren strategie. Daarnaast biedt De Productieve Ondernemer online opleidingen en E-Books aan over time management, optimalisatie van de werkprocessen, strategie en marketing. Tot slot biedt De Productieve Ondernemer ook offline opleidingen aan.
 • Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie De Productieve Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met De Productieve Ondernemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgena(a)m(en).
 • Consument: een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Bestelformulier: elektronisch document dat ter beschikking wordt gesteld op website van De Productieve Ondernemer via Shopify waarin een nadere omschrijving van Diensten is opgenomen en /of waarmee de Opdrachtgever een aanbod doet tot het geleverd krijgen van Diensten.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen De Productieve Ondernemer en de Opdrachtgever op grond waarvan De Productieve Ondernemer Diensten levert aan de Opdrachtgever.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en digitaal van Opdrachtgever, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden

Door zich in te schrijven in een opleiding gaat de Opdrachtgever akkoord dat hij of zij deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Productieve Ondernemer gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij anders is overeengekomen. Er kunnen meerdere aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Bij wijze van uitzondering kan bij Schriftelijke overeenkomst na gezamenlijk akkoord van beide partijen afstand worden gedaan van bepalingen van de Voorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Voorwaarden onverlet.

Door een bezoek aan de De Productieve Ondernemer Website, het bekijken, openen of anderszins gebruik maken van één of meerdere diensten of informatie gemaakt, verzameld, gecompileerd of ingediend bij De Productieve Ondernemer, erkent u uitdrukkelijk precontractueel in kennis te zijn gesteld met onze Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. Als u niet wilt te worden gebonden aan onze Voorwaarden is uw enige optie de De Productieve Ondernemer Website niet te bezoeken, te bekijken of anderszins gebruik te maken van één of meerdere diensten en producten aangeboden door De Productieve Ondernemer, tenzij Schriftelijk overeengekomen. U begrijpt, accepteert en bent het er mee eens dat deze Voorwaarden een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en De Productieve Ondernemer vastleggen.

Artikel 3. Inhoud van de website

De Productieve Ondernemer bepaalt grotendeels de inhoud van de De Productieve Ondernemer Website en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om de De Productieve Ondernemer Website en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

De Productieve Ondernemer kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de De Productieve Ondernemer Website. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan De Productieve Ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Opdrachtgever zou kunnen lijden als gevolg van de op de De Productieve Ondernemer Website verstrekte informatie. Uitingen van De Productieve Ondernemer, waaronder afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema’s, prijzen, prijslijsten, materiaallijsten, brochures en overige informatie op de De Productieve Ondernemer Website of andere informatiekanalen, met betrekking tot onze diensten zijn indicatief en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Als bepaalde inhoud van de website in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Opdrachtgever De Productieve Ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk via email op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden. Elke download vanaf de website is altijd op eigen risico van de Opdrachtgever. De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Opdrachtgever.

Ondanks het feit dat de De Productieve Ondernemer Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Productieve Ondernemer  niet. De Productieve Ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Productieve Ondernemer is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. De Productieve Ondernemer heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn.

Artikel 4. Bestellingen en offertes

Bestellingen die in naam van de Opdrachtgever worden geplaatst, worden geacht te zijn geplaatst door de Opdrachtgever en zijn bindend.

De Productieve Ondernemer heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling en/of opdracht, zoals bijvoorbeeld het vragen van een aanbetaling c.q. een vooruitbetaling, of andere zekerheidstelling, en kan zonder opgave van redenen een bestelling van de Opdrachtgever weigeren. De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan de Opdrachtgever te factureren alvorens De Productieve Ondernemer de opdracht zal uitvoeren.

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende diensten en producten. Indien blijkt dat bij de aanvraag of voor het aangaan van de Overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft De Productieve Ondernemer het recht de betreffende voorwaarden en andere prijzen aan te passen.

Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

De Productieve Ondernemer heeft het discretionaire recht, zonder dat zij verplicht is haar beslissing te motiveren, en zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de inlassing van een Overeenkomst te schorsen, stop te zetten of te weigeren, en dit zelfs nadat de Opdrachtgever deze Overeenkomst zouden hebben aanvaard of de uitvoering zouden hebben aangevat.

De aanvaarding van een Overeenkomst gebeurt steeds onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de directie van De Productieve Ondernemer.

De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

 • De Opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan De Productieve Ondernemer verricht inhoudende de aanvaarding van de offerte.
 • Opdrachtgever heeft het Bestelformulier ingevuld en ter kennis gebracht van De Productieve Ondernemer.
 • Bij het verzenden van het Bestelformulier verklaart Opdrachtgever de Voorwaarden, de aanvullende voorwaarden en het Privacybeleid te hebben ontvangen, van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
 • De Productieve Ondernemer heeft het Bestelformulier ontvangen en aanvaard. De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht om een Bestelformulier niet te aanvaarden.

Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de De Productieve Ondernemer Website, per e-mail) of, indien is overeengekomen, Schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 14 dagen. De Productieve Ondernemer is uitsluitend aan haar offertes gebonden indien het akkoord door de Opdrachtgever Schriftelijk binnen 14     dagen wordt bevestigd, tenzij door De Productieve Ondernemer Schriftelijk anders is vermeld of de offerte Schriftelijk wordt ingetrokken.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij Schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Een Overeenkomst mag enkel worden aangegaan door een bij wet meerderjarige Opdrachtgever.

De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

Artikel 5. Prijzen en Betaling

De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van inschrijving en het moment van levering sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde  diensten en/of producten verhogen. In dat geval is De Productieve Ondernemer gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van de aangeboden diensten of producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging in gaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling zijn hierbij uitgesloten.

De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door de Belgische overheid. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

De betalingsverplichting van de Opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

De facturen moeten betaald worden op de bankrekening of op de zetel van De Productieve Ondernemer. Alle eventuele taksen en belastingen, transactiekosten en BTW zijn ten laste van de Opdrachtgever. Wissels of cheques worden niet aanvaard als betaalmiddel.

De Productieve Ondernemer heeft steeds het recht te eisen dat facturen vooraf betaald worden.

Tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen, moeten de facturen betaald worden binnen 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk voor het aanvangen van de dienst. De Productieve Ondernemer biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bestellingen via de webshop worden direct online afgerekend waarna de Opdrachtgever een digitale factuur ter bevestiging van de betaling zal ontvangen.

Bij niet-betaling van één factuur op de vervaldag heeft De Productieve Ondernemer het recht lopende diensten zonder verdere verwittiging op te schorten, met behoud van haar rechten en zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

Wanneer een factuur niet uiterlijk op de vervaldag betaald is, zijn van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is, verwijlintresten verschuldigd aan de intrestvoet die volgt uit de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties, te rekenen op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van €50 exclusief BTW .

Indien de Opdrachtgever gevraagd heeft de factuur op te stellen op naam van een derde, en De Productieve Ondernemer aan deze vraag gevolg heeft gegeven, blijft De Productieve Ondernemer gerechtigd om het verschuldigde bedrag bij de oorspronkelijke opdrachtgever te vorderen zodra de factuur aan de derde niet betaald wordt op de vervaldag. Hetzelfde geldt indien De Productieve Ondernemer is ingegaan op een vraag tot creditering en facturatie aan een derde.

Alle op de De Productieve Ondernemer website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld en alle andere verplicht door de Opdrachtgever te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden. Indien leverings-, verzend-, reservatie- of administratieve kosten of andere overheidsheffingen worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de aangeboden Diensten zoals het woordelijk wordt omschreven. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft De Productieve Ondernemer het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om de prijzen van de diensten  te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

De Opdrachtgever verklaart zich akkoord met het vergoeden van de kosten die De Productieve Ondernemer maakt om enig incident dat in deze Voorwaarden wordt genoemd te onderzoeken en af te handelen. Al hetgeen de Opdrachtgever betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

De Opdrachtgever wordt verzocht om bij betaling het factuurnummer in te vullen. Alle facturen zijn, behoudens strijdige vermelding op de factuur, uitsluitend betaalbaar via overschrijving of een storting op het rekeningnummer van De Productieve Ondernemer. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 kalenderdagen het totale factuurbedrag van de geleverde goederen en/of diensten over te schrijven naar De Productieve Ondernemer op het vermelde rekeningnummer terug te vinden op de factuur.

Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Indien Opdrachtgever in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:

 • Opdrachtgever is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd met een minimum van €25, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
 • Opdrachtgever is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 • De voor Opdrachtgever verleende Diensten mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

De Productieve Ondernemer mag daarbij elektronische facturen uitreiken. De Productieve Ondernemer heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

Facturen worden elektronisch naar de Opdrachtgever verstuurd, tenzij hij een Schriftelijke aanvraag indient deze per post te willen ontvangen. In dat geval is De Productieve Ondernemer gerechtigd een meerkost aan te rekenen van €4,95 per verzonden factuur per post.

Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €4,95 administratiekost verschuldigd per niet geslaagde automatische incasso.

Elke promotie geldt per Opdrachtgever waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door Opdrachtgever van promoties, door bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) het aanmaken van meerdere accounts, behoudt De Productieve Ondernemer zicht het recht voor om promoties niet toe te passen.

Tenzij Opdrachtgever een consument is, is beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

Iedere klacht betreffende de dienst, van welke aard ook, dient door Opdrachtgever binnen de 8 werkdagen vanaf de begindatum van het presteren van de Diensten Schriftelijk te worden bekendgemaakt aan De Productieve Ondernemer. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen en Diensten in.

Leveringen worden slechts gedaan na volledige betaling van de door De Productieve Ondernemer verstuurde factuur.

Artikel 6. Uitvoering

De Productieve Ondernemer en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de diensten .  De Productieve Ondernemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.

Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en De Productieve Ondernemer in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen. De kosten voor dit meerwerk zullen overeenkomstig het normale tarief van De Productieve Ondernemer worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van De Productieve Ondernemer aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van De Productieve Ondernemer. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door De Productieve Ondernemer te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van De Productieve Ondernemer, heeft de klant geen recht op schadevergoeding  of ontbinding van de overeenkomst.

Eventuele klachten over de kwaliteit van de door De Productieve Ondernemer en haar partners geleverde diensten  dienen binnen uiterlijk acht (8) dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan De Productieve Ondernemer kenbaar worden gemaakt, ten aanzien van De Productieve Ondernemer.

Indien door omstandigheden, zoals maar niet beperkt tot te weinig deelnemers, een bepaalde opleiding of training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal De Productieve Ondernemer trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training of opleiding op een latere datum. Indien een vervanging niet mogelijk is en De Productieve Ondernemer de opleiding of training annuleert zal De Productieve Ondernemer het deelnamegeld restitueren aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft dan recht op een terugbetaling van de reeds betaalde cursusgelden.

In geen geval kunnen tekortkomingen die het gevolg zijn van niet-conform materiaal of laattijdige aanlevering aanleiding geven tot prijsvermindering, herinlassing of schadevergoeding onder welke vorm ook.

De Productieve Ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging tijdens het behandelen van door de Opdrachtgever verstrekt materiaal.

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal De Productieve Ondernemer deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft De Productieve Ondernemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder dat zij de Opdrachtgever daarvan op de hoogte dient te stellen. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. De Productieve Ondernemer mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor de Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, krijgt de Opdrachtgever de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betreffende mededeling. Beide Partijen zullen dan een minnelijke regeling treffen waarbij De Productieve Ondernemer een oplossing voor de bezwaren aanreikt.

     De Productieve Ondernemer zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van communicatie van de Opdrachtgever en ondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren.

Indien De Productieve Ondernemer, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, meer werk moet verrichten dan is overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging, is De Productieve Ondernemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten na overleg met de klant in rekening te brengen. In Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die De Productieve Ondernemer in rekening wenst te brengen, heeft de Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver uitgevoerde werk door De Productieve Ondernemer te vergoeden. Vanwege de aard van het werk dat De Productieve Ondernemer uitvoert, is er geen garantie op uurwerk. Elk uur dat De Productieve Ondernemer werkt is factureerbaar, ongeacht de uitkomst van het genoemde werk. Hoewel De Productieve Ondernemer aanbevelingen zal doen over de hoeveelheid inspanningen die nodig zijn om een oplossing te implementeren of een probleem op te lossen, is het aan Opdrachtgever om De Productieve Ondernemer te laten weten of er een limiet is voor het aantal uren dat De Productieve Ondernemer per opdracht doorbrengt.

De Productieve Ondernemer heeft het recht zich in het geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht door een derde te laten vervangen.

Indien er bij de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen voortvloeien, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die De Productieve Ondernemer  nodig heeft ten behoeve van de dienst , op verzoek, ter hand te stellen van De Productieve Ondernemer en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de Opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt De Productieve Ondernemer  haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

Artikel 7. Levering en Levertijd

De door De Productieve Ondernemer te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door De Productieve Ondernemer opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

Door De Productieve Ondernemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en kunnen nimmer als fatale termijnen gelden. Door enkel het overschrijden van een leveringstermijn raakt De Productieve Ondernemer niet van rechtswege in verzuim.

Indien de levering vertraging oploopt, of een audit/coaching/offline opleiding wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal De Productieve Ondernemer de Opdrachtgever zo snel mogelijk, schriftelijk of per email, doch binnen de 24 uur voor aanvang van de coaching of audit, daarvan in kennis stellen.

Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien De Productieve Ondernemer, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de overmacht duurt. De Productieve Ondernemer is in geval van overmacht tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen om een tijdige levering door De Productieve Ondernemer mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

Aan de leveringsplicht van De Productieve Ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, voldaan zijn zodra de door De Productieve Ondernemer geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

De al dan niet finale betaling indien sprake van een voorschot houdt in dat de Opdrachtgever de levering als conform beschouwt. Zo niet zal de betaling van een bestelling inhouden dat de Opdrachtgever de levering als conform beschouwt.

Artikel 8. Onderhoudswerkzaamheden

De Productieve Ondernemer waarborgt dat zij haar systemen goed beheert en volgens de regels van de kunst beveiligt teneinde een optimale service te bieden. Onder onderhoud wordt verstaan het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek verplaatsen van (onderdelen van) systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke racks, bekabeling, routers en switches. Technisch Onderhoud met mogelijke onderbreking van de dienst wordt voorafgaandelijk op aan de Opdrachtgever aangekondigd, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt. In geval van hoogdringendheid, bijvoorbeeld omdat het de systemen nadelig zou beïnvloeden of de veiligheid in gevaar zou brengen wordt dit uitgevoerd zonder overleg met de Opdrachtgever. Eventuele nadelige gevolgen hiervan kunnen niet op De Productieve Ondernemer worden verhaald.

Artikel 9. Duur

De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren.

Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de Overeenkomst in beginsel aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Het recht op tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

Indien een vaste looptijd voor de Overeenkomst is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals in artikel 13 nader is omschreven.

De Overeenkomst eindigt automatisch wanneer de zaakvoerder van een partij overlijdt.

Indien De Productieve Ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.

Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van De Productieve Ondernemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Opdrachtgever mag Opdrachtgever uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door De Productieve Ondernemer is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, heeft De Productieve Ondernemer recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Het recht tot opschorting in bovengenoemde gevallen geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van De Productieve Ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Bij gedeeltelijke deelname aan een dienst (bijvoorbeeld cursus of workshop) vindt geen restitutie van de factuur plaats.

Toegang tot de online cursussen wordt gegeven voor zolang dat deze producten en diensten worden aangeboden in het aanbod van De Productieve Ondernemer. Na het einde van de online cursus behoudt de Opdrachtgever het recht om in te loggen op de online leer omgeving. De Productieve Ondernemer streeft er naar om al het materiaal online te houden. Indien De Productieve Ondernemer besluit om materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website , stelt De Productieve Ondernemer de Opdrachtgever hier één  maand voorafgaand aan de verwijdering of verhuizing via het bij De Productieve Ondernemer meest recente bekende email adres op de hoogte.

Artikel 10. Herroepingsrecht

Wanneer de Opdrachtgever een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of, ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit neemt.

Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij De Productieve Ondernemer hiervan Schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. De Productieve Ondernemer zal de Consument vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn teruggekregen.

Indien Opdrachtgever een B2B-ondernemer en dus rechtspersoon is en de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het goed Schriftelijk te ontbinden.

     Opdrachtgever verliest tevens zijn herroepingsrecht ingeval van digitale inhoud, die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) zijn geleverd – hiermee worden vooral bedoeld diverse downloads zijnde de digitale cursussen. Hiervoor geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt. Dit is dan ook het geval aangezien de bestelling een onmiddellijke mogelijkheid tot downloaden bevat.

De Productieve Ondernemer kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de Opdrachtgever bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

De verbintenissen van De Productieve Ondernemer zijn inspanningsverbintenissen. De Productieve Ondernemer is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten, behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van de persoonlijke eigendommen van de klant ten tijde van offline coachings, workshops of audits.

De Productieve Ondernemer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op onze website of tijdens de diensten wordt aangeboden, of van de externe bronnen die gebruikt worden tijdens de diensten. De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk voor door de Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door De Productieve Ondernemer verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) of geleverde Dienst.

In het geval van een inbreuk op de Voorwaarden door de Opdrachtgever, behoudt De Productieve Ondernemer zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot de Diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor De Productieve Ondernemer met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De Opdrachtgever begrijpt en accepteert dat De Productieve Ondernemer in geen geval kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of morele schade. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot de schade voor winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering, zakelijke reputatie of goodwill, verlies van programma’s of gegevens of andere immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van het onvermogen om de dienst of informatie te gebruiken of een permanente of tijdelijke stopzetting van dergelijke dienst of de toegang tot informatie, of het verwijderen of corruptie van enige inhoud of informatie, of het uitblijven van enige inhoud of informatie op te slaan. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of De Productieve Ondernemer op de hoogte is gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade in rechtsgebieden waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan.

De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en De Productieve Ondernemer kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. Gebreken in de materialen die voor De Productieve Ondernemer verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die De Productieve Ondernemer in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. De Productieve Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.

De Productieve Ondernemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de data van Opdrachtgever. Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor een back-up van alle data die de Opdrachtgever bezit. Dit heeft betrekking op de informatica-infrastructuur (webruimten, computers, mobiele apparaten, virtuele ruimtes, applicaties, etc.). De Productieve Ondernemer kan dus nooit aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies, vertragingen of (stroom- of internet-) onderbrekingen van de geleverde goederen en/of diensten.  De Productieve Ondernemer logt nooit in op systemen van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk gevraagd door de Opdrachtgever middels een Schriftelijk verzoek.

De Productieve Ondernemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De Productieve Ondernemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of data of applicaties of andere materialen, die niet door De Productieve Ondernemer werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan De Productieve Ondernemer niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en/of diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan De Productieve Ondernemer wijzigingen aan de producten en/of diensten hebben aangebracht.

De Productieve Ondernemer is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en schade wegens door De Productieve Ondernemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een Schriftelijke overeenkomst vormt.

De totale aansprakelijkheid van De Productieve Ondernemer voor schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door De Productieve Ondernemer van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van De Productieve Ondernemer of diens werknemers is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Opdrachtgever onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tweeduizend (2.000) euro (exclusief btw) en dit is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan De Productieve Ondernemer uitkeert.

Opdrachtgever is jegens De Productieve Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. De Opdrachtgever vrijwaart De Productieve Ondernemer voor alle schade die De Productieve Ondernemer mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door De Productieve Ondernemer geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

 • aanspraken van derden, werknemers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van medewerkers (werknemers en/of freelancers) van De Productieve Ondernemer die ter beschikking zijn gesteld van de Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van De Productieve Ondernemer daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf, waaronder begrepen misbruik van de Diensten voor illegale activiteiten op het internet;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door De Productieve Ondernemer geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor De Productieve Ondernemer verborgen was.
 • alle aanspraken van toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, en/of van betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door De Productieve Ondernemer worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen aan De Productieve Ondernemer toerekenbaar zijn.

De aansprakelijkheid van De Productieve Ondernemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever De Productieve Ondernemer onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en De Productieve Ondernemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Productieve Ondernemer in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door De Productieve Ondernemer.

Artikel 12. Overmacht

In geval van overmacht is De Productieve Ondernemer gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

De Productieve Ondernemer is nooit aansprakelijk voor omstandigheden buiten haar wil die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de bestelling wordt vertraagd of onmogelijk wordt zoals staking, overstroming, brand, technische problemen in de drukkerij, bedelingsproblemen en andere overmachtsituaties.

Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor De Productieve Ondernemer beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover De Productieve Ondernemer geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, storingen in infrastructuur en/of Diensten van De Productieve Ondernemer die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van De Productieve Ondernemer, die De Productieve Ondernemer niet kon voorzien en waar De Productieve Ondernemer diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische dreigingen of aanslagen en binnenlandse onlusten; de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop De Productieve Ondernemer geen invloed kan uitoefenen.

Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Er vindt geen restitutie plaats van de door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden.

Artikel 13. Beëindiging

De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:

 • de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden heeft en/of;
 • de Opdrachtgever heeft moedwillig daden verricht die zijn professionele relaties met De Productieve Ondernemer, andere bestaande of toekomstige business partners, met haar leveranciers, met haar personeel, met andere klanten of met de overheid in het gedrang brengt, schaadt of onmogelijk maakt en/of;
 • De Productieve Ondernemer goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in de nakoming tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een Schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen en/of;
 • de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot uitstel van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven en/of;
 • de opdracht, door nalatigheid van de Opdrachtgever, meer dan 6 maanden blijft open staan en/of;
 • de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt.
 • De Opdrachtgever niet reageert op correspondentie via email, telefoon, dan wel aangetekend schrijven

De Productieve Ondernemer zal wegens deze beeindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Indien de Opdrachtgever op moment van ontbinding zoals hierboven bedoeld reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die De Productieve Ondernemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar.

Annulering van bestellingen kan alleen na Schriftelijke of elektronische bevestiging van De Productieve Ondernemer. In geval van annulering heeft De Productieve Ondernemer het recht om 40% van de overeengekomen prijs van de goederen of diensten in rekening te brengen; dit laat het recht van De Productieve Ondernemer om geleden schade (bijvoorbeeld gederfde winst) te vorderen, onverlet.

De Opdrachtgever kan een bestelling of lopende Overeenkomst niet annuleren of onderbreken. De bestelling zal volledig gefactureerd worden.

Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, mag De Productieve Ondernemer het Account van de Opdrachtgever onmiddellijk opheffen en zal De Productieve Ondernemer de voor de Opdrachtgever opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen, tenzij anders overeengekomen. De Productieve Ondernemer is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is De Productieve Ondernemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van De Productieve Ondernemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Links naar andere websites

De De Productieve Ondernemer Website  kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen De Productieve Ondernemer en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

De Productieve Ondernemer heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Opdrachtgever op de hyperlink klikt, verlaat hij de De Productieve Ondernemer Website en kan De Productieve Ondernemer niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

De Opdrachtgever mag enkel materiaal doorsturen waarvoor hij alle rechten (intellectuele eigendomsrechten, portretrechten enz.) heeft bekomen.

Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door Opdrachtgever aangeleverd wordt aan De Productieve Ondernemer is eigendom van Opdrachtgever.

Alle elementen en gegevens van de website die door de Opdrachtgever aan De Productieve Ondernemer worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de Opdrachtgever. De Productieve Ondernemer is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de Opdrachtgever op de servers van De Productieve Ondernemer plaatst. Indien de door Opdrachtgever geplaatste informatie op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving dan zal de Opdrachtgever De Productieve Ondernemer vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding van derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de Opdrachtgever.

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan De Productieve Ondernemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend De Productieve Ondernemer daartoe bevoegd. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.

Alle door De Productieve Ondernemer in het kader van de diensten aan de Opdrachtgever verstrekte materialen zoals documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategien, foto’s en teksten, alsmede voorbereidend materiaal zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de Klant of diens organisatie. Het is de Opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren, of om de producten of diensten te gebruiken voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de door of namens De Productieve Ondernemer verstrekte informatie (cursus- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven, tenzij De Productieve Ondernemer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

De inhoud van de website, waaronder maar niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken, en domeinnamen zijn eigendom van De Productieve Ondernemer en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van De Productieve Ondernemer.

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de Opdrachtgever, waarborgt de Opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen en/of licenties beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op:

 • het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transfereren van de ene drager op de andere;
 • het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;
 • het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;
 • het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

De Opdrachtgever vrijwaart De Productieve Ondernemer tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens. De Opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De Opdrachtgever aanvaardt dat De Productieve Ondernemer in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

De Opdrachtgever aanvaardt dat De Productieve Ondernemer alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de Diensten, waaronder:

 • de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook elektronisch);
 • deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers en niet-Internetgebruikers, zoals gebruikers van draadloze netwerken.

Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Het is De Productieve Ondernemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien De Productieve Ondernemer door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

De klant komt een beperkt publicatierecht toe van de foto’s van de dienst, na volledige betaling van het vooraf overeengekomen factuurbedrag.

De Productieve Ondernemer is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gemaakte foto’s van de Opdrachtgever te publiceren op de website en/of sociale media kanalen van De Productieve Ondernemer en/of overige promotionele uitingen van De Productieve Ondernemer.

De door De Productieve Ondernemer aan de Opdrachtgever verstrekte inloggegevens betreffende de online coaching, trajecten, modules, mogen nooit met derden worden gedeeld.

Artikel 16. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

De Productieve Ondernemer zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of De Productieve Ondernemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal De Productieve Ondernemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De Productieve Ondernemer mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

Artikel 17. Aantasting geldigheid – nietigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Productieve Ondernemer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de De Productieve Ondernemer Website of enige andere uiting van De Productieve Ondernemer en deze Voorwaarden, prevaleren deze Voorwaarden.

Artikel 18. Aanvulling en wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Privacy- en Cookieverklaring van De Productieve Ondernemer.

Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De Productieve Ondernemer kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Opdrachtgever een bestelling plaatste.

De Productieve Ondernemer behoudt zich het recht voor om de aangeboden producten en diensten op de De Productieve Ondernemer Website  op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de De Productieve Ondernemer Website en Schriftelijk aan Opdrachtgever. Door mededeling van de wijzigingen aan Opdrachtgever treden de nieuwe Voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen de tien (10) werkdagen na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan De Productieve Ondernemer. De Productieve Ondernemer kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien De Productieve Ondernemer daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe Voorwarden en/of de nieuwe aanvullende voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen De Productieve Ondernemer en Opdrachtgever prevaleren alleen dan boven deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.

Artikel 19. Bewijs en communicatie

De Opdrachtgever aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Iedere communicatie tussen De Productieve Ondernemer en de Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken. De door De Productieve Ondernemer opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal tijdig en gratis alle informatie, gegevens en materiaal dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst rechtstreeks overmaken aan De Productieve Ondernemer in een gebruikelijk formaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige copyrights, licenties of andere vereiste toestemmingen voor deze aangeleverde informatie, gegevens en materiaal. De Opdrachtgever zal De Productieve Ondernemer onmiddellijk inlichten bij elke wijziging in naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ondernemingsnummer, statuut of verandering van rechtsvorm.

Artikel 20. Privacy

Alle informatie omtrent welke verwerkingsactiviteiten wij verrichten, de doeleinden van deze verwerkingsactiviteiten, de bewaartermijn, rechtsgronden en welke soort persoonsgegevens wij verwerken, kan u vinden in onze Privacyverklaring, steeds publiekelijk te raadplegen op onze De Productieve Ondernemer Website  dewelke integraal deel uitmaken van deze Voorwaarden. Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? U kunt ons uw vraag via het online contactformulier versturen.

Artikel 21. Gebruik van cookies

Door gebruik te maken van onze De Productieve Ondernemer Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies, voor welke doeleinden zij worden gebruikt en hoelang zij worden bewaard op uw browser, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Artikel 22. Klachten en Verantwoordelijkheid

Klachten met betrekking tot de publicatie moeten schriftelijk worden overgemaakt binnen vijf (5) werkdagen na publicatie. Klachten met betrekking tot de facturen moeten schriftelijk ingediend worden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum met vermelding van het factuurnummer.

Vergissingen, drukfouten, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld, een kleinere oplage of bereik dan normaal, kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering tenzij de Opdrachtgever een opzettelijke of zware fout van De Productieve Ondernemer bewijst.

Onverminderd wat hiervoor bepaald is, zal De Productieve Ondernemer nooit een grotere schadevergoeding verschuldigd zijn dan de tegenwaarde van de prijs die De Productieve Ondernemer voor de      opdracht in rekening kon brengen, tenzij het bewijs wordt geleverd van een opzettelijke fout.

Artikel 23. Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Indien een onderdeel van deze Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.